Pevná linka +420 545 229 578
Mobilní telefon +420 603 836 021

Zásady zpracování osobních údajů

Kdo bude správcem Vašich osobních údajů a jaké jsou kontakty na něj

Euromag s.r.o. se sídlem Gromešova 769/4, Brno 621 00, IČO: 25538934

email: info@euromag-magnetoterapie.cz

tel.č.:+420 545 229 578

Jaké Vaše osobní údaje a z jakého důvodu zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše zboží a služby, včetně vyřešení Vašich souvisejících požadavků či dotazů. V případě, že by zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasil, nebylo by bohužel možno smlouvu uzavřít a plnění poskytnout.

Zpracováváme přitom osobní údaje, které nám sami poskytnete, a to za účelem vyřízení Vaší žádosti a uzavření a následné plnění smlouvy. Za tímto účelem budeme v nezbytném rozsahu zpracovávat Vaše identifikační údaje (jako je Vaše jméno, příjmení, adresa), Vaše kontaktní údaje (email, telefonický kontakt). Tyto údaje jsou nezbytné pro vyřízení Vaší žádosti, nákup námi nabízeného zboží, uzavření smlouvy a její následné řádné plnění (včetně vyřešení Vašich souvisejících požadavků či dotazů).

Vaše údaje takto zpracováváme i za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů (byť tyto situace nepředpokládáme, mohlo by dojít např. k potřebě vymáhání pohledávky nebo naopak řešení reklamace).

Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že nám tuto povinnost ukládá přímo zákon (např. jsme povinni uchovávat daňové doklady).

Jaké máme oprávnění ke zpracování Vašich osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.

Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy. Ani pro tento případ se nevyžaduje Váš souhlas.

Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Vaše údaje budeme zpracovávat především po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi, když tyto jsou nezbytné pro řádné poskytnutí zboží a pro splnění všech našich povinností. Vaše údaje pak musíme uchovávat po dobu, kterou nám stanoví právní předpisy k plnění zákonem uložených povinností jako jsou např. povinnosti daňové.

Komu mohou být Vaše údaje poskytnuty

Vaše osobní údaje předáme dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu našich práv (např. soud).

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů

Vašim základním právem je přístup k Vašim osobním údajům, tedy vždy se můžete dotázat, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.

Pokud zpracovávané údaje o Vás nejsou aktuální, jsou nepřesné či neúplné, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům pak máte dále zejména právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů (tedy právo, aby Vám tyto údaje byly poskytnuty ve strukturované podobě či byly přímo předány jinému správci údajů), právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, případně také právo na omezení zpracování těchto údajů či na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme, budou-li pro tento postup splněny podmínky (např. údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány).

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provádíme na základě našeho oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám prokážeme, že náš oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy.

Na koho se můžete obrátit, pokud s našim postupem nesouhlasíte

Pokud si myslíte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, budeme rádi, pokud se na nás s Vašimi připomínkami obrátíte a společně tuto situaci vyjasníme a vyřešíme. Vždy však můžete podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Cookie

Automaticky zpracováváme i cookies.

Co je soubor cookie?

Jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky a ukládá se ve vašem prohlížeči. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Soubory cookie např. ke sledování počtu návštěvníků na stránce.

Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké produkty si prohlížel apod.) Zpracování těchto cookies lze odmítnout, viz níže.

Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače).

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které slouží pro správné fungování stránek.